Eerst een leeftijdscontrole.
Ben je 18 jaar of ouder?

Ik ben 18+
Ik ben jonger

Privacybeleid

Uitgangspunten 

 1. De begrippen die in deze privacyverklaring gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG-wet daaraan is toegekend.

 2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.

 3. Wij verwoorden onze privacyverklaring in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.

 4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.

 5. Wij werken graag met jou samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.

 6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is de bewaartermijn.

 7. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer wij je persoonsgegevens delen met derden geven we dit expliciet aan. Baron Brouwerij deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden met jouw toestemming, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met partijen die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Baron Brouwerij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen die wij verwerken per categorie. Ook geven we per categorie aan met wie je gegevens worden gedeeld.

Gegevens van klanten

 Persoonsgegevens en doelen:

 1. NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land)
  Voor de uitvoering van de overeenkomst, facturering, identificatie, onderhouden van de klantrelatie en het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten.

 2. Contact- en aanvullende persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht)
  Om met elkaar te communiceren, je juist aan te spreken, support te verlenen, je op de hoogte te brengen van wijzigingen in producten/diensten, direct-marketingactiviteiten uit te voeren.

 3. Betaalgegevens (bankrekeningnummer, BTW nummer)
  Om jouw betaling te verwerken en voor de BTW-verlegging als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ( klik hier voor meer informatie ).
Het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten (we sturen je aanbiedingen van vergelijkbare producten of diensten of tips over de afgenomen producten of diensten) valt onder “gerechtvaardigd belang” ( klik hier voor meer informatie ).

Bewaartermijn:
Tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de overeenkomst (klik hier voor meer informatie). Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden je gegevens gedeeld:
Met ons en onze boekhouder.

Gegevens van webshop bezoekers

Baron Brouwerij gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze webshop wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het wijzigen van cookievoorkeuren kan door deze instructies te volgen. Naast cookies bevat deze webshop een of meerdere webformulieren waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Functionele cookies

Persoonsgegevens en doelen:
Baron Brouwerij gebruikt cookies puur voor functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw keuzes en voorkeursinstellingen onthouden worden.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Gerechtvaardigd belang ( klik hier voor meer informatie ).

Bewaartermijn:
1 jaar

Met wie worden je gegevens gedeeld:
Wij zijn de enige die deze gegevens ontvangen.

Analyse cookies

Persoonsgegevens en doelen:
Wanneer je deze webshop bezoekt verwerken we je (geanonimiseerde*) ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze webshop en om die te verbeteren. * = Voor deze verwerking anonimiseren we je IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistieken software Google Analytics; hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Gerechtvaardigd belang ( klik hier voor meer informatie ). 

Bewaartermijn:
De maximale bewaartermijn van de Google Analytics cookies is door ons ingesteld op 26 maanden. 

Met wie worden je gegevens gedeeld:
Met ons en Google. De Google Analytics-cookies hebben we privacyvriendelijk ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent voor de Google Analytics-cookies dat Baron Brouwerij
i) met Google een verwerkersovereenkomst heeft gesloten,
ii) het laatste octet van uw IP-adres maskeert,
iii) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet zodat Google de verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken (Google kan deze alleen gebruiken voor technische ondersteuning) en
iv) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google tenzij anders aangegeven in het onderdeel ‘Marketing- & trackingcookies’.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google , alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Marketing- & trackingcookies 

Persoonsgegevens en doelen:
Wanneer je deze webshop bezoekt gebruiken wij en derden technieken (o.a. cookies waarin je IP-adres wordt vastgelegd) waardoor we je herkennen: 

 1. om onze promoties en content af te stemmen op je interesses (personalisatie);

 2. om je embedded content zoals video’s te tonen (* Vimeo en/of YouTube );

 3. om je social media deelopties en widgets te tonen (* Facebook , LinkedIn , Instagram , Google+ ,  Untapped, e.a.);

 4. om je op advertentienetwerken interessante aanbiedingen te doen ( Facebook , LinkedIn , Google , e.a.).

* = Je kunt jouw privacy wensen doorgeven via de websites van deze partijen. Klik op de links in bovenstaande opsomming om het privacybeleid van de betreffende partij in te zien.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Jouw toestemming ( klik hier voor meer informatie ). Bij je eerste bezoek aan onze webshop hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies via onze cookiemelding.

Je kunt je toestemming intrekken door rechtsonder op de blauwe button met het schild te klikken en daar je voorkeuren te wijzigen. 

Bewaartermijn:
Zolang dat we jouw toestemming hebben.

Met wie worden je gegevens gedeeld:
Via onze webshop worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende partij van toepassing. Als je jouw gegevens aan andere derden of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die je aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij je aan om het privacy- en cookiebeleid door te lezen van alle externe partijen waaraan je informatie verstrekt. Let op dat hun beleid regelmatig kan wijzigen. Baron Brouwerij heeft daar geen invloed op. Indien van toepassing hebben wij een verwerkersovereenkomst met een partij gesloten bijvoorbeeld wanneer we je persoonsgegevens delen naar aanleiding van een advertentiecampagne.

Webformulieren

Persoonsgegevens en doelen:
Via een webformulier kun je bijvoorbeeld contact met ons opnemen. Ieder webformulier heeft één helder doel en mocht een formulier een extra doel bevatten (bijvoorbeeld het inschrijven voor de nieuwsbrief) dan zullen we daarvoor om extra toestemming vragen. Door het invullen van het formulier geef je ons toestemming om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor gebruiken wij voornamelijk NAW-gegevens, het telefoonnummer en een e-mailadres. 

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Toestemming die wordt gegeven door het invullen van het formulier of het aanvinken van het geven van toestemming voor een extra doel ( klik hier voor meer informatie ). Je kunt je toestemming intrekken door dit via het betreffende webformulier door te geven of door een e-mail te sturen naar info@baronbrouwerij.nl

Bewaartermijn:
Wij bewaren de gegevens totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Leidt het contact tot een opdracht dan bewaren we de gegevens tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de overeenkomst ( klik hier voor meer informatie ). Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden je gegevens gedeeld:
Met ons en UpGraders, onze online leverancier. Met UpGraders hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten ( klik hier voor meer informatie ).

Nieuwsbrief (inschrijfformulier)

Persoonsgegevens en doelen: 

 1. Naam
  Omdat we je graag met je naam willen aanspreken in onze e-mails.

 2. E-mailadres
  Zodat we je interessante e-mails kunnen sturen.

We sturen je maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Jouw toestemming ( klik hier voor meer informatie ). Je kunt je toestemming intrekken middels de link onderaan elke e-mail die we sturen.

Bewaartermijn:
Tot je jouw toestemming intrekt.

Met wie worden je gegevens gedeeld:
Met ons en Mailchimp(?), onze nieuwsbrief leverancier. Met Mailchimp hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten ( https://mailchimp.com/legal/privacy ).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, verzorgers of voogd. We kunnen echter niet 100% controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baronbrouwerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baron Brouwerij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baron Brouwerij) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baron Brouwerij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@baronbrouwerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Baron Brouwerij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je een klacht hebt over hoe wij of onze subverwerkers met jouw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we je om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar jouw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Baron Brouwerij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@baronbrouwerij.nl.

Zowel wij als onze toeleveranciers (verwerkers) zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens. Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Baron Brouwerij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze webshop worden gepubliceerd. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als je na de laatste wijziging van onze webshop gebruik blijft maken, betekent dit dat je deze wijzigingen aan deze privacyverklaring erkent, goedkeurt en dat je akkoord gaat met de wijziging(en).

Eerst een leeftijdscontrole.
Ben je 18 jaar of ouder?

Ik ben 18+
Ik ben jonger
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then